be faithful and endeavor

Rockland

Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wa shire!

 
Seikukan Karate Zurich